Hva er terapiridning?
Terapiridning er en spesiell metode innen fysioterapien, hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Terapiridning er en veletablert behandlingsmetode innenfor fysioterapi som går ut på at fysioterapeuten bruker en hest som behandlingsapparat. I Norge ble Norsk Terapirideforening for Funksjonshemmede, NTF, stiftet allerede i 1973.

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrke av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent.

Kontakten med hesten er vesentlig, og valg av hest er viktig. Hesten er ofte spesialtrent til å være «terapeut». Rytteren lærer å vise omsorg og å samarbeide med hesten. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum. Dette er viktig i sanse- og motorisk trening samt for læring og for stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.

Terapiridning utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode. Norge er internasjonalt anerkjent som et foregangsland innen terapiridning.

Hvem kan utøve terapiridning?
Terapiridning som gir rett til bidrag fra Rikstrygdeverket, kan bare utøves av fysioterapeuter som har tatt NFFs kursrekke i terapiridning, eller av de fysioterapeuter som fikk særskilt godkjenning før 2003. Kommunene har ansvar for å godkjenne rideskolen for terapiridning.
Den norske utdannelsen tar utgangspunkt i grunnutdanning som fysioterapeut i tillegg til en 2-delt kursrekke som arrangeres i regi av NFF (Norges Fysioterapeut Forbund) i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter /Valnesfjorden helsesportssenter. For å komme med på kurs i terapiridning kreves bestått hestekunnskapseksamen fra Norsk Hestesenter på Starum og rideferdighet tilsvarende Lett B i dressur.
Hvem kan delta på terapiridning?
Målgruppe for bidragsordningen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av:
• en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker
• en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse
Terapiridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi. Som eksempel på personer som kan dra nytte av terapiridning kan nevnes: personer med cerebral parese, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente, blinde og hørselshemmede. Listen er ikke uttømmende.